Obowiązek Informacyjny dla kandydatów do pracy

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe oraz inne informacje uzyskane w toku procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane przez Labspace Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Labspace Sp. z o.o. przedstawione są poniżej.


 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Labspace Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Mikołowskiej 84, 51-515 Wrocław. Dane kontaktowe: email: kontakt@labspace.pl


 1. Inspektor ochrony danych

W Labspace Sp. z o.o. wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email kontakt@labspace.pl lub pisemnie pod adresem siedziby spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.


 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane przez Labspace Sp. z o.o. w celach:

  1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną jest zgoda wyrażona podczas aplikacji;
  2. statystycznych, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na doskonaleniu procesu rekrutacji i obsługi kandydatów do pracy oraz monitorowanie ryzyka związanego z procesem rekrutacyjnym;
  3. archiwalnych (dowodowych) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami.

W przypadku, w którym wyrażona została odrębna zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w kolejnych rekrutacjach, podstawą prawną przetwarzania jest odrębna zgoda. Kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


 1. Okres, przez który dane będą przechowywane

Dane osobowe będą przetwarzane przez Labspace Sp. z o.o. przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:

  1. dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
  2. dla celów statystycznych – do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
  3. dla celów archiwalnych (dowodowych) – do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z Pani/Pana udziałem w procesie rekrutacji.


Jeśli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celu udziału w kolejnych rekrutacjach w Labspace Sp. z o.o. dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres roku liczony od dnia wyrażenia zgody.


 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazane przez Labspace Sp. z o.o. podmiotom współpracującym z Labspace Sp. z o.o. w zakresie obsługi procesu rekrutacji, w tym dostawcom usług informatycznych, oraz podmiotom współpracującym z Labspace Sp. z o.o. w zakresie obsługi komunikacji z Panią/Panem.

Labspace Sp. z o.o. przetwarza dane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania kandydata danych osobowych.
  3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, kandydat ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody – przysługuje kandydatowi także prawo do przenoszenia danych osobowych, które kandydat dostarczył tj. prawo do otrzymania od administratora danych osobowych kandydata, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  5. Kandydat może przesłać te dane innemu administratorowi danych oraz zażądać przesłania danych przez Bank bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  6. Kandydat posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 1. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą

Kandydat może realizować swoje prawa:

  1. listownie − wysyłając korespondencję na adres: Labspace Sp. z o.o., ul. Mikołowska 84, 51-515 Wrocław z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
  2. drogą elektroniczną − wysyłając e−mail na adres: kontakt@labspace.pl


 1. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w procesie rekrutacyjnym. Skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.