Regulamin korzystania z serwisu Labspace

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Serwis Labspace działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Serwis Labspace oraz zasady świadczenia tych usług.
  • Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Labspace, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ogólne
 2. DEFINICJE
  • Formularz rekrutacyjny – formularz dostępny w Serwisie Labspace umożliwiający Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Administratorem serwisu w ramach procesu rekrutacyjnego do Labspace sp. z o.o.
  • Formularz pomysłu - formularz dostępny w Serwisie Labspace umowżliwiający Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Administratorem serwisu w ramach procesu zgłoszenia swojego pomysłu
  • Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu
  • Administrator serwisu – Labspace sp. z o.o., adres siedziby: ul. Mikołowska 84, 51-515 Wrocław, adres do doręczeń: ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000831831, NIP: 8952215976, REGON: 385687777, adres poczty elektronicznej: kontakt@labspace.pl
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu Labspace
  • Serwis Labspace - dalej serwis to serwis który ma charakter informacyjny, w tym rozumieniu nie świadczy usług drogą elektroniczną.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG
  • Administrator strony umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Serwisu w zakresie przeglądania stron oraz kontaktowania się z Administratorem poprzez dostępne formy kontaktu, w tym aplikowanie do pracy do firmy Labspace sp. z o.o., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego lub zgłaszanie pomysłu poprzez Formularz pomysłu. Czynność ta nie stanowi usługi elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (T.j. Dz. U. z 2020, poz. 344) oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (T.j. Dz. U. 2020 poz. 287)
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Czynności opisane w rozdziale III pkt. A Regulaminu przez Serwis Labspace jest nieodpłatne.
  • Usługa świadczona jest do momentu zaprzestania przez użytkownika, korzystania z Serwisu.
  • W przypadku jeśli użytkownik aplikował do pracy do Labspace sp.z o.o. lub zgłaszał pomysł czas przetwarzania informacji przekazanej poprzez formularz zależy od wyrażonej zgody dotyczącej celu przetwarzania danych.
  • Zasady przetwarzania danych w tym osobowych opisane są w “Polityce prywatności oraz plików cookies” dostępnej w Serwisie Labspace.
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator serwisu:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. przeglądarka internetowa,
  • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz Serwisu Labspace.
  • Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  • Wszystkie treści zamieszczone Serwisie Labspace korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Labspace sp. z o.o. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Serwisowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody administratora serwisu.
  • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody aministratora serwisu, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Administratorowi serwisu i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.